Strandlund vandværk a.m.b.a

Vedtægter for Strandlund vandværk

Navn og hjemsted

§ 1. Selskabets navn er Strandlund Vandværk A.m.b.A. - et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabets hjemsted er Lejre kommune.

Formål

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for private almene vandværker af Lejre kommune fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg, ledningsreparation og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, er pligtig til at tilslutte ejendommen til vandværket og som følge heraf pligtig til at være medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

§ 4. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastlagt i det af Lejre kommune fastsatte regulativ. Ved vedtægternes ikrafttræden udleveres vedtægter, vandanalyser samt gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

§ 5. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte Kapital. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifte-erklæring, indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuel lejere/lånere. Selskabet kan overfor nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet

§ 6. Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af permanent nedrivning af hele ejendommen, eller ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Der kan ikke udbetales andel af selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger ved udtrædelsen, afholdes af medlemmet. Afbrydelse af vandledning må kun foretages af aut. VVS installatør.

Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel, og ekstraordinære med mindst 1 uges varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af maj måned, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Regnskab til godkendelse 4) Budget til godkendelse 5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse 6) Valg til bestyrelse 7) Valg af suppleanter 8) Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant 9) Eventuelt Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen således, at det er denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Hvis forslaget er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, skal dette udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Alle forslag fra bestyrelsen bilægges indkal-delsen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom bilagt dagsorden og formuleret beslutningsforslag. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Ethvert medlem har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen af enhver anden myndig person. Dette sker ved underskrevet fuldmagt der afleveres til bestyrelsen inden mødet. Ethvert medlem har 1 stemme uanset hvor mange ejendomme han/hun ejer. Bortset fra de i § 12 nævnte tilfælde er generalforsamlingen altid beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst min. 3 medlemmer ønsker den afholdt skriftlig. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende denne. Der skal udarbejdes referat af enhver generalforsamling. Referatet underskrives af referenten, formanden og dirigenten.

Bestyrelsen

§ 8. Selskabets bestyrelse består af 3 til 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Af bestyrelsen, er ordinært formanden og kassereren på valg med en forskydelse på 2 år. Der vælges endvidere 1 til 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges. Ved vakance i bestyrelsen i årets løb indtræder en suppleant. Ved første vakance den suppleant, hvis mandat er ældst. Hvis suppleanternes mandat er lige gamle, indtræder først den suppleant, der blev valgt med flest stemmer. I øvrigt følger suppleanten det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Tegningsret

§ 9. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

§ 10. Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 - 31/12. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskab foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§ 11. Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾-del af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen kan ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Samme regel gælder for vedtægtsændringer i øvrigt. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden

§ 12. Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 23-05 2003 Vedtægterne træder i kraft den 1. oktober 2003.

Nyheder

Alt okay
Alt er okay - jvf analyserapport
1. august 2021

Status
Afventer stadig endelige analyseresultater
1. august 2021

Vigtig information og status
Vandledningsbruddet på Rønnebærvej er nu endelig udbedret og der er igen vand til alle beboer.
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet for alle
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet på Rønnebærvej
29. juli 2021

log ind